to Entei-shin
to Inri-shin(En-shin)


How to put it on as Teishin


How to hold it as Enshin


Moving between muscle (Enshin)


Giving the pressure (Enshin)

01/09/2010
Top